Niu de projectes

Mentoring social

Què és Niu de Projectes

És una iniciativa que presta acompanyament tècnic i mentoring a les empreses, organitzacions i persones per afavorir la capacitació i l’adquisició d'eines de gestió de projectes de millora contínua

Ajudem a les organitzacions i persones en la posada en marxa de projectes de millora en l’àmbit de la responsabilitat social i la igualtat de gènere

Mentoring Social:

Acompanyem en el procés inicial i desenvolupament del projecte proporcionant les claus teòriques i eines practiques per a capacitar a les persones que els hauran de liderar.

Mitjançant el mentoring afavorintla capacitació i el desenvolupament de les persones i organitzacions en base a la transmissió de coneixements, experiència i recursos pràctics

 

Administració pública

Plans d'igualtat de gènere (locals, supralocals) : diagnòstics inicials, disseny, acompanyament tècnic per al desplegament del pla i avaluació

Avaluació de polítiques locals (promoció econòmica, igualtat, joventut, participació…)

Plans estratègics (promoció econòmica, joventut, convivència i participació…)

Estudis i diagnòstics sobre tendències del mercat laboral: perfils ocupacionals i sectors professionals

Formació i capacitació d’equips tècnics per a la posada en marxa i seguiment dels plans d’igualtat

Formació presencial i a distància en l’àmbit de la igualtat de gènere i responsabilitat social.

Tallers de capacitació per a la participació social i la millora de la qualitat de vida de les dones

Elaboració de manuals i guies didàctiques

 

 

Empreses i organitzacions

 

Plans de millora per a una gestió empresarial socialment responsable (gestió de la diversitat, plans d'igualtat, plans de conciliació, plans de responsabilitat social...)

Eines de suport i Mentoring en matèria de responsabilitat social corporativa: eines de suport i de comunicació de la política d'RSE (manuals d’acollida, codi ètic, relació clients, memòries RSE..)

Desenvolupament i millora dels Recursos Humans: selecció, formació, plans de carrera professional, outplacement, estudi clima laboral, foment de la participació, gestió del coneixement…

 

Serveis a les persones

Suport tècnic i acompanyament en processos d’orientació sociolaboral

Dinamització de grups per a la recerca activa d’ocupació

Anàlisi i activació del balanç de competències per a la inserció sociolaboral

Tallers “Entre Dones: intercanvi d’experiències i aprenentatge compartit”. Apoderament per a la transformació personal i social.

Elaboració de materials i guies de suport

Acompanyament a associacions de dones en la presentació de projectes per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes: desenvolupament de diagnòstic de necessitats, plantejament lògic del projecte i mecanismes de seguiment i avaluació